+31 (0)6 4207 6796

Privacy Verklaring

Privacyverklaring van Counselling Consult

Apeldoorn, 23 mei 2018

Counselling Consult is een praktijk voor psychosociale hulp en begeleiding, gevestigd in het Regus Gebouw aan Het Rietveld 55 A te Apeldoorn.

Verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen dit bedrijf zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring is Daniela Petkovski, eigenaresse en tevens counsellor ofwel therapeut.

Ik ben bereikbaar via: info@counsellingcosult.nlof telefonisch via 06-420 767 96

Contactgegevens

https://www.counsellingconsult.nl

Het Rietveld 55 A

7321 CT Apeldoorn

Jouw privacy is voor mij net zo belangrijk als dat het voor jouzelf ook het geval is. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de nieuwe Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen. Deze wet is geldig vanaf 25 mei 2018.

Op deze pagina kan je lezen welke gegevens worden verzameld als je mijn website bezoekt en mijn diensten gebruikt (in dit geval het invullen van het contactformulier). Tevens lees je waarom deze gegevens worden verzameld, wat ik ermee doe en hoe ik jouw gebruikservaring kan verbeteren.

Verwerking persoonsgegevens door Counselling Consult

Het eerste deel van deze privacyverklaring is ter informatie en heeft betrekking op mijn persoonsgegevens verwerkingsplicht als therapeut.  Deze wet verplicht iedere hulpverlener of zorgverlener om een cliëntdossier aan te leggen zodra iemand daadwerkelijk cliënt wordt.

Counselling Consult heeft dus hiervoor bepaalde gegevens van je nodig, mits je cliënt wordt- en of je dat al bent.

Voor de duidelijkheid: Counselling Consult zal je nooit via de website om persoons- en medische gegevens vragen ten behoeve van bovenstaande.

Je kunt wel via het contactformulier op deze website mij benaderen voor het maken van een vrijblijvend afspraak.

De gegevens die ik verzamel worden door mij niet voor andere doeleinden gebruikt dan die ik in deze Privacyverklaring beschrijf en worden niet met derden gedeeld tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

1. Privacyverklaring verwerken van persoonsgegevens i.v.m. cliëntdossier (Wet op de gezondheidsbehandeling overeenkomst of wel WGBO)

Geldt voor eenieder die cliënt is of cliënt wordt van Counselling Consult

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Jouw dossier bevat:

 • Jouw naam, adres, woonplaats en e-mailadres
 • Jouw geboortedatum en geslacht
 • Verzekeraar en polisnummer
 • Gezinssamenstelling en beroep of school
 • Gegevens van je huisarts- en of andere behandelaars
 • Jouw gezondheidstoestand bij de start van het counselling traject
 • Omschrijving van jouw hulpvraag
 • Datum intake en vervolggesprekken
 • Afspraken over kosten en duur van het traject
 • Behandel en begeleidingsplan
 • Korte sessieverslagen na elk gesprek om de vorderingen te volgen en doelen bij te stellen
 • Het door jouzelf ingevulde anamnese/intakeformulier
 • De getekende counsellingovereenkomst

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk kunnen zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Opmerking: als jouw counsellor of wel jouw behandelend therapeut binnen Counselling Consult ben ik de enige die toegang heeft tot jouw persoonlijke dossier. Deze is dubbel beveiligd en voorzien van encryptie (versleuteling).

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en houdt mij aan de beroepscode van de branchevereniging ABvC. Dit betekent dat alle informatie die ik van je ontvang vertrouwelijk is en met niemand wordt gedeeld zonder jouw toestemming, tenzij een wettelijke plicht dit vereist.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden en alleen in overleg met jou:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond (huisarts of andere hoofdbehandelaar/verwijzer) of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn eventuele afwezigheid. Ook hier geldt dat het alleen in overleg met jou mogelijk is.
 • Als geanonimiseerde casus voor tijdens intercollegiale toetsing zoals supervisie en intervisie. Het volgen van supervisie en intervisie zijn verplichte professionele onderdelen vanuit zowel het ABvC lidmaatschap als vanuit de koepelorganisatie RBCZ.
 • Een klein deel van de persoonsgegevens uit jouw dossier gebruik ik voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Ook hier geldt dat ik binnen Counselling Consult de enige ben die deze gegevens verwerkt.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn cliëntdossier

De persoonsgegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ze mogen alleen na schriftelijk verzoek van jouzelf eerder verwijderd en vernietigd worden.

Recht van inzage en correctie 

Je hebt het recht om jouw cliëntendossier in te zien en correcties in je persoonsgegevens te laten doen. Ik respecteer jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of je dossier te willen verwijderen. Dit kan je kenbaar maken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij mij tijdens een sessie of via mail naar info@counsellingconsult.nl

Privacy op de zorgnota (factuur)

Op de zorgnota ofwel de factuur die je ontvangt, staan onderstaande gegevens die door zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat je de factuur kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • Verzekeraar en polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals “consult counselling” of “telefonisch consult”
 • De kosten van het consult

Bewaartermijn persoonsgegevens facturen

Persoonsgegevens vermeld op een factuur dienen 7 jaar bewaard te worden vanwege belastingwetgeving. Na deze periode worden de facturen met jouw persoonsgegevens door Counselling Consult vernietigt.

2. Privacyverklaring bij gebruik van mijn website

Ik Daniela Petkovski, Counsellor en eigenaresse van Counselling Consult hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van mijn website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden.

Informeren- Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken- Ik let er goed op dat mijn verzameling van persoonsgegevens via deze website beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor een goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten. (bij dit laatste kan je denken aan het invullen van het contactformulier ten behoeve van opvragen van informatie of het maken van een afspraak).

Ik doe niet aan marketing op basis van persoonsgegevens- Ik geeft persoonsgegevens nooit uit handen voor marketingdoeleinden en stuur je alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailing van mijn eigen workshops toe.

Het door jou ingevulde contactformulier op mijn website stuurt jouw gegevens via mijn beveiligde mail naar mij toe. Deze gegevens worden dus niet op de website zelf opgeslagen.

Beveiligen- Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen die je via het contactformulier instuurt, HTTPS (versleuteling).

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en jouw recht op privacy respecteer en bescherm.

Mocht je toch het idee hebben dat jouw gegevens door mij niet goed beschermd zijn neem dan gerust contact met mij op via info@counsellingconsult.nl of via telefoonnummer 06-42076796

Verwerking van persoonsgegevens door Counselling Consult

Counselling Consult kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je deze zelf aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier of bij gebruik van het inschrijfformulier voor een workshop. Ook op gegevens die je offline (zoals op een bijeenkomst of door de telefoon) aan mij verstrekt, bijvoorbeeld je e-mailadres omdat je informatie wilt over mijn trajecten, is deze privacyverklaring van toepassing.

Door het gebruik van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Jouw bericht, bijvoorbeeld “ik wil een afspraak maken”

Ik gebruik jouw gegevens om met je te kunnen communiceren en voor de volgende doelen:

Het inplannen van een afspraak of voor het via de mail verzenden van de door jou gevraagde informatie.

Nieuwsbrief

Het versturen van een nieuwsbrief per e-mail gebeurt alleen na expliciete toestemming van jou, ongeacht of het online of offline is geweest. Je e-mailadres wordt nooit automatisch toegevoegd aan een mailinglijst. Je krijgt een nieuwsbrief alleen als ik denk dat ik nieuws of een aanbieding heb die je interessant zou kunnen vinden.

Vind je de nieuwsbrief niet interessant dan kan je je ten allen tijden (laten) uitschrijven.

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet door mij aan derden verstrekt, tenzij enige wettelijke bepaling mij als therapeut hiertoe verplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Counselling Consult bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan mij worden aangeleverd of opgegeven. Deze worden niet langer bewaard dan nodig is voor de duur van de dienstverlening zoals omschreven in deze privacyverklaring of op de website beschreven doelen.

Na afloop van het bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens door Counselling Consult vernietigt.

Beveiliging

Counselling Consult neemt jouw privacy serieus en ik neem daarom passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Op en of via mijn website worden geen gezondheidsgegevens van personen gevraagd, vermeld- en of bewaard/opgeslagen. 

Door het invullen van mijn contactformulier verzendt je enige persoonsgegevens zoals hierboven vermeld naar mijn beveiligde mail.

Zowel de website als mijn mail zijn goed beveiligd, met meerdere beveiligingscertificaten waaronder een SSL (zie slotje=HTTPS:// in jouw browser).

De gegevens die je invult op het contact formulier worden door mij niet op de website opgeslagen of bewaard. Ze dienen alleen voor het in contact komen met mij en het eventueel toesturen van de door jou opgevraagde informatie, via de mail of per post.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op mijn website zijn vertoond. De bedrijven waarvan links op mijn website staan vermeld zijn ook verbonden aan de privacy eisen vanuit de wet en dienen te voldoen aan deze eisen.

Counselling Consult is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door derde organisaties en het wel of niet toepassen van hun privacy beleid.

Ik raad je daarom aan de privacyverklaring van desbetreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact

Counselling Consult, praktijk voor psychosociale hulp en begeleiding
Het Rietveld 55 A
7321 CT Apeldoorn

T 06 420 767 96
info@counsellingconsult.nl
www.counsellingconsult.nl

Contactpersoon

Daniela Petkovski
Stress Counsellor, therapeut